موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد

موضوع پیمان : عملیات بازسازی و بهسازی موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد

کارفرما : شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

مشاور: مهندسین مشاور آرتابین مهندسین مشاورتوسعه پایدارفضای میرا

برآورد هزینه : سی میلیارد ریال

مدت پیمان : 8 ماه

شرح مختصری از پروژه : بازسازی و توسعه بناهای موجود با استفاده از متریال روز و اجرای کارهای مربوط به بخش های عمرانی ، تأسیساتی و مفهومی موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد .