عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود ملک خیابان دماوند

موضوع پیمان : پروژه گودبرداری و پایدار سازی گود ملک خیابان دماوند
کارفرما : بانک ملت
طراح : اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت – اداره طراحی
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش اندیشه پارس
برآورد هزینه : چهارده میلیارد و پانصد میلیون ریال
مدت پیمان : 2 ماه
شرح مختصری از پروژه : عملیات تخریب ساختمان قدیمی موجود تا زیر فونداسیون ، گودبرداری ملک به صورت صد درصد سطح اشغال و انجام پایدارسازی گود به روش نیلینگ .