موضوع پیمان: ساختمان صنعت  تهران بانک صنعت و معدن

کارفرما: بانک صنعت و معدن

نظارت: مهندسین مشاور سازیان

مبلغ پیمان: چهارصد و نود و هشت میلیارد ريال

مدت پیمان: هجده ماه

شرح مختصری از پروژه: احداث ساختمان صنعت تهران بانک صنعت و معدن به مساحت تقریبی 2200 مترمربع شامل گودبرداری، تحکیم، اجرای دیوار حتئل بتنی، اسکلت فلزی به همراه سقف‏های عرشه فولادی و اجرای کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی به صورت کامل و مطابق با جزییات مورد نیاز کارفرما.