موضوع پیمان: ساختمان اداری و جنبی زمین های فوتبال و تنیس
کارفرما : موسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام
مشاور و طراح : مهندسان مشاور پی خاک بوم
مبلغ پیمان :بیست و پنج میلیارد ریال
مدت پیمان : 8 ماه
شرح مختصری از پروژه: اجرای خاص جایگاه مهمانان ویژه و ساختمان اداری زمین فوتبال با طراحی خاص و احداث ساختمان های متنوع (فضای تخصصی ماساژ، فروشگاه و فضای پذیرایی) با طراحی مدرن و همگون با طبیعت و کاربری های متفاوت در کوتاه ترین زمان